Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s k fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr för personer över 65 år, och med högst 25 000 kr för övriga.

  1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
  2. Beställaren ska – om Hemfixare så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.
  3. Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.
  4. Hemfixare skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.
  5. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger Hemfixare rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till Hemfixare inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag Hemfixare begärde utbetalning från Skatteverket.

Hemfixare Fixsolutions AB/ 2017-08-18