RUT-avdrag för IT-tjänster i hemmet

Regeringen har beslutat att komplettera nuvarande regler för skattereduktion av hushållsnära tjänster, det sk RUT avdraget, till att även innefatta IT tjänster. Reglerna träder i kraft den 1 Augusti 2016. Avdrag medges med 50% av beloppet. Det årliga RUT-avdraget är maximalt 25.000 kr. För personer äldre än 65 år medges avdrag med 50.000 kr.

Omfattningen enligt lagtexten är att installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det innebär att avdraget inte omfattar t.ex. reparationer i utförarens verkstad eller handledning och rådgivning som ges per telefon eller på annat sätt sker på distans.
Med bostad menas köparens bostad, oavsett om det är en Bostadsrätt, Hyresrätt eller ägd bostad. Även Fritidshus omfattas. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet.

Skattereduktion medges för:
Data- och informationsteknisk utrustning såsom:
– Persondatorer
– Läsplattor
– TV-apparater
– Smarta telefoner
– Spelkonsoler och liknande.
– Kringutrustning till data- och informationstekniska apparater.
Med kringutrustning avses utrustning som är avsedd att sammankopplas med data- och informationstekniska apparater och som stödjer användningen av desamma såsom
Skrivare, skannrar och avläsare.

I begreppet ingår även dataförbindelser. Med dataförbindelser avses anslutningar som betjänar hushållens IT-utrustning och med vilka man kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation såsom modem, routrar , fiber- och nätverkskablar och Wifi-utrustning.

I begreppet ingår även mjukvara såsom att installera och avinstallera program och uppdateringar i en data- eller informationsteknisk apparat samt att ge handledning och rådgivning i samband med sådant arbete. Med rådgivning avses enklare vägledning och utbildning.

Begreppet är inte avsett att omfatta andra former av utrustning i ett hushåll som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, som t.ex. s.k. smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
Dessutom omfattas inte åtgärder som t.ex. programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.

Villkor för RUT-avdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr för personer över 65 år, och med högst 25 000 kr för övriga.

  1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
  2. Beställaren ska – om Hemfixare så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.
  3. Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.
  4. Hemfixare skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.
  5. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger Hemfixare rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till Hemfixare inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag Hemfixare begärde utbetalning från Skatteverket.

Hemfixare Teknikakuten AB/ 2017-08-18