Allmänna villkor

(gällande från 2017-08-17)

Allmänna villkor mellan privatkund/företagskund (nedan kallad kunden) och Hemfixare Fixsolutions AB (nedan kallat Hemfixare)

Hemfixare Teknikakuten AB
Industrigatan 4B
112 46 Stockholm
Org.nr: 559064-2715

Följande allmänna villkor gäller mellan Hemfixare och kunden:

Hemfixare är ett tjänsteföretag, och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden även om inte kundens problem lösts i sin helhet.

Hemfixare garanterar inte att uppdrag kan genomföras. Om uppdrag inte påbörjats inom 48 timmar från beställningstillfället kontaktas alltid kunden. Om kundens geografiska placering är utanför tätbebyggt område kan överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning.

Hemfixare debiterar vid hembesök löpande påbörjade halvtimmar med en minimiersättning på en timme. Första timmen och uppstarten kan ha ett annat pris än ordinarie timdebitering. Aktuella priser återfinns på Hemfixares hemsida. Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, analys och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget.

För arbete som utförs i hemmet är minimiersättning en arbetstimme, för närvarande 798 kr inklusive moms, eller 399 kr med godkänt RUT-avdrag (enligt inkomstskattelagen 67e kap). Därefter är timpriset 498 kr inklusive moms eller 249 kr efter RUT-avdrag, och räknas per påbörjad halvtimme.

För telefonuppdrag är debiteringen 99 kr inklusive moms per kvart (15 min). Ersättningen räknas per påbörjad kvart. RUT-avdrag medges inte på telefonsupport.

Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part.

Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta +8 % har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Hemfixare har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis.

Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en avbokningsavgift motsvarande en timme, för närvarande 498 kr inklusive moms. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst.

För att kunna utföra hembesök måste Hemfixare få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker Hemfixare kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras en inställelseavgift motsvarande en timme, för närvarande 498 kr inklusive moms.

Kunden, eller i tillämpliga fall individen där uppdraget utförs, ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har Hemfixare tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada kan ersättning utgå. Hemfixare tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Allmänna villkor mellan privatkund/företagskund (nedan kallad kunden) och Hemfixare Fixsolutions AB (nedan kallat Hemfixare);

Hemfixare Teknikakuten AB
Industrigatan 4B
112 46 Stockholm
Org.nr: 559064-2715

Följande allmänna villkor gäller mellan Hemfixare och kunden:

Hemfixare är ett tjänsteföretag, och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden även om inte kundens problem lösts i sin helhet.

Hemfixare garanterar inte att uppdrag kan genomföras. Om uppdrag inte påbörjats inom 48 timmar från beställningstillfället kontaktas alltid kunden. Om kundens geografiska placering är utanför tätbebyggt område kan överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning.

Hemfixare debiterar vid hembesök löpande påbörjade halvtimmar med en minimiersättning på en timme. Första timmen och uppstarten kan ha ett annat pris än ordinarie timdebitering. Aktuella priser återfinns på Hemfixares hemsida. Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, analys och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget.

För arbete som utförs i hemmet är minimiersättning en arbetstimme, för närvarande 798 kr inklusive moms, eller 399 kr med godkänt RUT-avdrag (enligt inkomstskattelagen 67e kap). Därefter är timpriset 498 kr inklusive moms eller 249 kr efter RUT-avdrag, och räknas per påbörjad halvtimme.

För telefonuppdrag är debiteringen 99 kr inklusive moms per kvart (15 min). Ersättningen räknas per påbörjad kvart. RUT-avdrag medges inte på telefonsupport.

Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part.

Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta +8 % har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Hemfixare har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis.

Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en avbokningsavgift motsvarande en timme, för närvarande 498 kr inklusive moms. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst.

För att kunna utföra hembesök måste Hemfixare få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker Hemfixare kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras en inställelseavgift motsvarande en timme, för närvarande 498 kr inklusive moms.

Kunden, eller i tillämpliga fall individen där uppdraget utförs, ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har Hemfixare tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada kan ersättning utgå. Hemfixare tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Reklamation ska göras direkt till Hemfixare och senast inom tio arbetsdagar.

Hemfixare kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

Uppgifter om användning av personuppgifter och cookies samt information om RUT kan inhämtas på företagets hemsida.

Detta avtal har upprättats skriftligen. Påskrift har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Hemfixares och dess representanters fysiska underskrifter. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på beställningen/kundavtalet.

Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar.

Reklamation ska göras direkt till Hemfixare och senast inom tio arbetsdagar.

Hemfixare kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

Uppgifter om användning av personuppgifter och cookies samt information om RUT kan inhämtas på företagets hemsida.

Detta avtal har upprättats skriftligen. Påskrift har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Hemfixares och dess representanters fysiska underskrifter. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på beställningen/kundavtalet.

Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar.

Villkor för RUT-avdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr för personer över 65 år, och med högst 25 000 kr för övriga.

  1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
  2. Beställaren ska – om Hemfixare så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.
  3. Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.
  4. Hemfixare skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.
  5. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger Hemfixare rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till Hemfixare inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag Hemfixare begärde utbetalning från Skatteverket.