2020-10-01

Allmänna och tillkommande villkor för tjänster mellan Hemfixare Nordic AB 559064-2715 nedan benämnt ”Hemfixare” och privatkund/företagskund nedan benämnt ”kunden”

Allmänna villkor

I första hand gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) varför dessa villkors syfte är att förtydliga samt definiera vår leverans och nyttjande av våra tjänster.

Kunden anses ha läst igenom dessa Allmänna och Tillkommande villkor, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter i Allmänna och Tillkommande villkor. Genom att inte bestrida dessa Allmänna och Tillkommande villkor anses kunden ha gett sitt samtycke.

I dessa villkor benämns personen som utför uppdraget på uppdrag av Hemfixare som Fixare. Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part.

Hemfixare är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet om exempelvis produkter saknas, är skadade eller vid tekniksupport om problemet är olösbart givet hårdvara och mjukvara.

Det är kundens ansvar att komma överens med Fixaren om datum och tid för hembesöket. Om uppdraget inte färdigställs på den gemensamt överenskomna dagen så får kunden och Fixaren komma överens om en ny tid för slutförande av uppdraget.

Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en Avbokningsavgift på 498 kr. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst på 0770 220 720 alternativt till info@hemfixare.se eller till Fixaren direkt. För att kunna utföra hembesök måste Fixaren få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker Fixaren kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras ovan Avbokningsavgift om 498 kr.

Hemfixare ansvarar för skador som kan uppkomma under uppdraget på såväl kundens utrustning/produkter som bostaden. Hemfixare har tecknat en ansvarsförsäkring, vilken kan utnyttjas vid mer omfattande skador. Vanligtvis rättar samma eller ny Fixare till skadan eller felet vid ett återbesök. Det förekommer även att kunden kompenseras i samband med faktureringen.

Reklamation ska göras direkt till Hemfixare inom rimlig tid.

Hemfixare debiterar kunden för hembesöket antingen enligt av kunden beställt fastprispaket eller löpande räkning per påbörjad halvtimme med en minimiersättning på en timme. Första timmen och uppstarten kan ha ett annat pris än ordinarie timdebitering. Vid var tid aktuella priser återfinns alltid på Hemfixares hemsida för såväl fasta som löpande uppdrag. Om kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning.

Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta +8 % har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Hemfixare har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis.

Priser på hemsidan och i ”Allmänna Villkor” anges inklusive moms om annat ej anges.

Uppgifter om hantering av personuppgifter, cookies och GDPR återges på Hemfixares hemsida.

Tillkommande villkor för Teknikuppdrag

Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget.

Telefonuppdrag debiteras per kvart (15 min). Ersättningen räknas per påbörjad kvart. Eventuellt RUT-avdrag medges inte på telefonsupport.

Hemfixare tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Hemfixare kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

I de fall Hemfixare under uppdraget finner illegalt innehåll vilket kan rubriceras som grov brottslighet avbryts uppdraget omgående och kunden faktureras. Hemfixare hjälper ej heller kunder med problem relaterade till illegal eller ej licensierad mjukvara.

Tillkommande villkor vid fast pris på möbelmontering

I samband med montering av otympliga möbler, eller vid montering av garderober som monteras stående på grund av låg takhöjd, kan kunden behöva involveras i korta enskilda arbetsmoment.

Vid skada på egendom och möbler vilka är föremål för monteringen kompenserar Hemfixare för skadan på bästa rimliga vis. Hemfixare kan aldrig ställas betalningsskyldig för indirekt skada som uppkommer på kundens bostad, inredning och produkter under uppdraget.

I det fasta priset ingår montering i enlighet med av tillverkaren utställd montageanvisning. Alla tillkommande arbeten och moment debiteras mot löpande ersättning. Priset för löpande räkning framgår av hemsidan. Exempel när debitering för tillkommande arbeten kan överenskommas med kunden: justering för lutande golv/ lutande väggar, när belysning för montage saknas, när möbler/inredning måste flyttas, att paketen med ej monterade möbler finns i ett annat rum än själva montagerummet, sågning, håltagning eller borttagning av golvlister eller som inte är en del av montageanvisningen.

Kunden ansvarar för att alla delar i möbeln/artikeln som ska monteras finns på plats när Hemfixare anländer för att utföra uppdraget. Saknas delar avbrytas uppdraget varpå Hemfixare debiterar en Avbokningsavgift. Det åligger kunden att meddela Hemfixare eller Fixaren när saknade delar anlänt. Uppdraget återupptas därefter genom ett återbesök varvid samma initiala överenskomna pris för montaget vid återbesöket.

Kunden ska ha förberett en montageyta så att montaget kan utföras utan hinder. Har inte detta skett har Hemfixare rätt att avbryta montaget samt debitera en Avbokningsavgift. Om Fixaren måste hjälpa till att frigöra yta debiteras detta arbete mot löpande ersättning enligt aktuell prislista på hemsidan.

Tillkommande villkor vid fast pris på robotgräsklipparinstallation

Montering med fast pris inkluderar endast det som följer med i förpackningen samt funktionstest (provkörning). Tomten ska vara anpassad för gräsmattan (lutning, storlek osv). Tomten skall vara rensad från prylar som leksaker och från högar med grenar, löv och gräs. Gräsmattan skall vara nyklippt samt att håligheter och gropar skall vara utjämnade i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om så inte är fallet avbryts montaget och en avbokningsavgift definierad ovan tillkommer. Efter av kunden vidtagna åtgärder återupptas uppdraget vid senare tillfälle.

Montering sker med märlor (ej genom fräsning av gräsmatta). När installationen utförs för ett fast pris ingår montage av märlor och begränsningstråd som medföljer i gräsklipparrobotens förpackning.

På platsen för montaget av laddstationen skall finnas framdragen jordad elström. Detta kan vara i form av en ”skarvsladd”.

I montaget ingår lyftning av stenläggningar upp till 50cm bredd. Större stenläggningar lyftes och återställs av kunden innan och efter montaget.

När installationen är klar utförs ett funktionstest. När funktionstestet är genomfört med oklanderligt utfall skall uppdraget anses vara avslutat. Programmering/ schemaläggning ingår inte i grundinstallationen utan kan beställas till som tillval.

Villkor för RUT-avdrag i samband med Teknikuppdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om Hemfixare så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.

Hemfixare skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger Hemfixare rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till Hemfixare inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag Hemfixare begärde utbetalning från Skatteverket.

Villkor för abonnemangstjänster

Tjänsten startar samma dag som kunden tecknar tjänsten genom registrering via hemsidan och gäller tills vidare. Tjänsten kan sägas upp av vardera parten till utgången av den pågående betalningsperioden eller när eventuell bindningstid löper ut förutsatt att uppsägning sker senast fjorton (14) dagar före betalningsperiodens eller bindningstidens utgång. Om tjänsten inte sägs upp senast fjorton (14) dagar före utgången av den aktuella betalningsperioden eller bindningstiden ska avtalet förlängas med en period motsvarande längden på den senaste betalningsperioden med fjorton (14) dagars uppsägningstid.

Kunden kan säga upp avtalet genom att ringa och meddela om uppsägning till Hemfixares telefonsupport. Vid uppsägning har kunden tillgång till tjänsten för den resterande tid som kunden redan erlagt betalning för. Det åligger kunden att själv hitta ersättningstjänst om behov förekommer före det att avtalstiden för tjänsten löper ut.

Hemfixare har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.