2019-04-10

Allmänna Villkor för tjänster mellan Hemfixare Nordic AB 559064-2715 nedan benämnt ”Hemfixare” och privatkund/företagskund nedan benämnt ”kunden”

Allmänna villkor

I dessa villkor benämns personen som utför uppdraget på uppdrag av Hemfixare som Fixare. Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part.

Hemfixare är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet.

Det är kundens ansvar att komma överens med Fixaren om datum och tid för hembesöket. Om uppdraget inte färdigställs på den gemensamt överenskomna dagen så får kunden och Fixaren komma överens om en ny tid för slutförande av uppdraget.

Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en Avbokningsavgift på 498 kr. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst eller till Fixaren direkt. För att kunna utföra hembesök måste Fixaren få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker Fixaren kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras ovan Avbokningsavgift om 498 kr.

Kunden, eller i tillämpliga fall individen där uppdraget utförs, ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har Hemfixare tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada kan ersättning utgå.

Reklamation ska göras direkt till Hemfixare och senast inom tio arbetsdagar.

Hemfixare debiterar kunden för hembesöket antingen enligt av kunden beställt fastprispaket eller löpande per påbörjad halvtimme med en minimiersättning på en timme. Första timmen och uppstarten kan ha ett annat pris än ordinarie timdebitering. Vid var tid aktuella priser återfinns alltid på Hemfixares hemsida för såväl fasta som löpande uppdrag. Om kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning.

Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta +8 % har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Hemfixare har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis.

Priser på hemsidan och i ”Allmänna Villkor” anges inklusive moms om annat ej anges.

Uppgifter om användning av personuppgifter och cookies samt information om RUT kan inhämtas på Hemfixares hemsida.

Tillkommande villkor för Teknikuppdrag

Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget.

Telefonuppdrag debiteras per kvart (15 min). Ersättningen räknas per påbörjad kvart. Eventuellt RUT-avdrag medges inte på telefonsupport.

Hemfixare tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Hemfixare kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

I de fall Hemfixare under uppdraget finner illegalt innehåll vilket kan rubriceras som grov brottslighet avbryts uppdraget omgående och kunden faktureras. Hemfixare hjälper ej heller kunder med problem relaterade till illegal eller ej licensierad mjukvara.

Tillkommande villkor vid fast pris på möbelmontering:

Hemfixare kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommer på kundens bostad, inredning och produkter under uppdraget.

I det fasta priset ingår montering i enlighet med av tillverkaren utställd montageanvisning. Alla tillkommande arbeten och moment debiteras mot löpande ersättning. Priset för löpande räkning framgår av hemsidan (www.hemfixare.se).

Kunden ansvarar för att alla delar i möbeln/artikeln som ska monteras finns på plats när Hemfixare anländer för att utföra uppdraget. Saknas delar avbrytas uppdraget varpå Hemfixare debiteras Avbokningsavgiften. Det åligger sedan kunden att meddela Hemfixare eller Fixaren när saknade delar anlänt. Uppdraget återupptas därefter vid ett återbesök. Det fasta priset gäller även vid återbesöket.

Kunden ska ha förberett en montageyta så att montaget kan utföras utan hinder. Har inte detta skett har Hemfixare rätt att avbryta montaget samt debitera en Avbokningsavgiften. Om Fixaren måste hjälpa till att frigöra yta debiteras detta arbete mot löpande ersättning enligt aktuell prislista (www.hemfixare.se).

Om kunden vill ha ytterligare montage eller anpassning/modifiering av möbeln utöver det som specificerats i montageanvisningen har Hemfixare rätt att tilläggsdebitera för tillkommande tid. Debitering sker mot fast eller löpande räkning vilket beslutas av kunden i samråd med kundtjänsten.

För de fall att speciella omständigheter i kundens bostad medför att ett standardmontage inte kan utföras förbehåller sig Hemfixare rätten att tilläggsdebitera kunden den tid som tillkommer. Med speciella omständigheter avses allt som gör att montaget inte kan utföras på ett standardiserat sätt. Exempel på speciella omständigheter är lutande golv, lutande väggar, frånvaro av belysning, ej undanflyttade möbler/inredning, att paketen med ej monterade möbler finns i ett annat rum än själva montagerummet med mera. Även sågning, håltagning eller borttagning av/i golvlister, möbler eller annat om det inte är en del av montageanvisningen ingår inte.

Tillkommande villkor vid fast pris på robotgräsklipparinstallation:

Gräsmattan skall vara nyklippt i enlighet med tillverkarens anvisningar. Håligheter och gropar skall vara utjämnade enligt tillverkarens anvisningar. Om så inte är fallet avbryts montaget och en avbokningsavgift definierad ovan tillkommer. Efter av kunden vidtagna åtgärder återupptas uppdraget vid senare tillfälle.

Tomten skall vara rensad från prylar som leksaker och från högar med grenar, löv och gräs.

Vid tiden för uppdragets utförande skall tillräcklig mängd märlor finnas i förhållande till begränsningstrådens längd. Det skall även finnas tillräcklig mängd begränsningstråd för den aktuella ytan.

På platsen för montaget av laddstationen skall finnas framdragen jordad elström. Detta kan vara i form av en ”skarvsladd”.

I montaget ingår lyftning av stenläggningar upp till 50cm bredd. Större stenläggningar lyftes och återställs av kunden innan och efter montaget.

När installationen är klar utförs ett funktionstest. När funktionstestet är genomfört med oklanderligt utfall skall uppdraget anses vara avslutat.

Villkor för RUT-avdrag i samband med Teknikuppdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr för personer över 65 år, och med högst 25 000 kr för övriga.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om Hemfixare så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.

Hemfixare skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger Hemfixare rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till Hemfixare inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag Hemfixare begärde utbetalning från Skatteverket.

Villkor för abonnemangstjänster

Tjänsten startar samma dag som kunden tecknar tjänsten genom registrering via hemsidan och gäller tills vidare. Tjänsten kan sägas upp av vardera parten till utgången av den pågående betalningsperioden eller när eventuell bindningstid löper ut förutsatt att uppsägning sker senast fjorton (14) dagar före betalningsperiodens eller bindningstidens utgång. Om tjänsten inte sägs upp senast fjorton (14) dagar före utgången av den aktuella betalningsperioden eller bindningstiden ska avtalet förlängas med en period motsvarande längden på den senaste betalningsperioden med fjorton (14) dagars uppsägningstid.

Kunden kan säga upp avtalet genom att ringa och meddela om uppsägning till Hemfixares telefonsupport. Vid uppsägning har kunden tillgång till tjänsten för den resterande tid som kunden redan erlagt betalning för. Det åligger kunden att själv hitta ersättningstjänst om behov förekommer före det att avtalstiden för tjänsten löper ut.

Hemfixare har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

Avtalets giltighet

Kunden anses ha läst igenom dessa Allmänna Villkor, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter dessa Allmänna och Tillkommande Villkor innefattar. Accept från kundens sida har skett elektroniskt genom att kunden emottagit dessa allmänna villkor vid genomförd beställning och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Hemfixare och dess representanters fysiska underskrifter.